CompuTel

KONTAKT

123-123-132 MAIL: biuro@computel.pl

KONTAKT

mail: biuro@computel.pl

Programy

Inwestycyjne

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Audyt Efektywności Energetycznej

Poznaj możliwości ograniczenia
strat energii

Czytaj więcej >

Dotacje / Pożyczki

Uzyskaj pomoc w finansowaniu
inwestycji

Czytaj więcej >

Programy inwestycyjne

Zobacz co możesz zyskać z
wybranego programu

Czytaj więcej >

ZADZWOŃ

123-123-123

PROGRAMY INWESTYCYJNE:

Czyste powietrze

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnychjednorodzinnych.

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofi nansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Moja woda

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz
minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie
poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie
zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym
dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

 

Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu
ochrony przed skutkami zmian klimatu orazzagrożeń
naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi
w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030 oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030
-strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wspomaganie gospodarki ściekowej poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków
o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Mój prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii  elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na  potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Mój elektryk

Program przewiduje możliwość dofinansowania
przedsięwzięć polegających na zakupie nowych
pojazdów kategorii M1, wykorzystujący do napędu
wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię  elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych  w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć
pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był  przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera  samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km

Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może
być wykorzystywany do prowadzenia działalności
gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.